Java快速排序的具体实现

www.allocmem.com · · 1151 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

最开始写快速排序花了不少时间,其实关于排序算法,最重要的是首先你要理解,各种排序算法的原理是什么,当你理解了具体的实现原理再来写程序的时候你就会觉得很轻松了。不多说,直接上代码:

package Algorithm.sort;
/**
 * 快速排序的实现
 * @author zhoudafu
 *
 */
public class QuickSort {

  public void quickSort(int[] a,int low,int high){
    int i = low;
    int j = high;
    int key = a[low];

    //分治递归结束判断
    if(i == j){
      return;
    }

    while(true){
      while(i<j){
        if(a[j]<key){
          int temp = a[j];
          a[j] = a[i];//注意不是和key互换,而是和a[i]a[j]比较互换
          a[i] = temp;
          break;//重要,当交换完为止后结束本次while循环
        }else{
          j--;
        }
      }

      while(i<j){
        if(a[i]>key){
          int temp = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = temp;
          break;//重要,当交换完为止结束本次while循环
        }else{
          i++;
        }
      }
      if(i == j){
        break;//此时跳出while(true)循环
      }
    }
    //递归分治
    quickSort(a,low,i-1);
    quickSort(a,i+1,high);
  }
  public static void main(String[] args) {
    int a[] = {49,38,65,97,76,13,27};
    QuickSort qs = new QuickSort();
    qs.quickSort(a, 0, a.length-1);
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
      System.out.print( a[i] + " ");
    }
  }
}


本文来自:www.allocmem.com

感谢作者:www.allocmem.com

查看原文:Java快速排序的具体实现

1151 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传